پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

دکتر هانیه ژام

استادیار

بیمارستان شهدا

میدان تجریش، بیمارستان شهدا، بخش پاتولوژی

E-mail : h_ zham@yahoo.com 

zhamhanieh@gmail,com

 

پیش زمینه حرفه ای:

اینجانب دکتر هانیه ژام ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی با سابقه 21 ساله می باشم و گرایش بیشتری به پاتولوژی زنان و پستان دارم. تحصیلات پزشکی عمومی و تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده ام. مدت 12 سال در بیمارستان زنان مهدیه به عنوان پاتولوژیست، رئیس بخش پاتولوژی و آزمایشگاه بالینی و استادیار پاتولوژی دانشگاه خدمت نموده ام و از آن پس به عنوان پاتولوژیست و رئیس بخش پاتولوژی در بیمارستان شهداء تجریش مشغول به خدمت  می باشم ، حدود 3 تا 5 روز در بخش حضور دارم و در مشاوره لام های مشکل بخش و دیدن گزارش نمونه های پاتولوژِی و سیتولوژی و IHCو رسیدگی به امو اداری بخش همکاری مینمایم.

 

مقالات در مجلات داخلي

1-    رستمي ن. ، ژام ه. ، رجوي ژ. ، بررسي اثر بتادين در پيشگيري از كونژكتيويت نوزادان. پژوهنده  1377، 8، 77

2-  باروتي ع. ، ژام ه. ، حاملگي هاي خارج رحمي و حاملگي تخمداني در مراجعه كنندگان به مراكز پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال هاي 75- 1370 . پژوهش در پزشكي 1378 ، 61-1357

3-  حيدري ك. ، بيات م. ، ژام ه. ، حسيني ا. ، آذري ا. ، مطالعه بافت شناسي آثار تابش كم توان هليوم نئون به التيام نقص استخواني جزيي در استخوان تي بياي خرگوش ، نامه دانشگاه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، 7 الي 14 .

4-  كاظمي اقدم م. ، زاده مدرس ش. ، ژام ه. ،بررسي بافت شناختي رابطه كوريوآمنيونيت تحت باليني با زايمان پره ترم در بيمارستان مهديه تهران ، پژوهنده ، سال  10 ، شماره 4 ، مهر و آبان 1384 ، صفحات  230-227

5-  سيمبر م. ، رمضاني ف. ، هاشمي ز. ، ژام ه. ، بيات ع. ا. ، مقايسه  اثر سيكلوفم و دي مدروكسي پروژسترون استات تزريقي در ساختمان رگ هاي آندومتر ، پژوهنده ، سال 10 ، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1384 ، صفحات 410-403

6-  صالحپور س. ، ژام ه. ، حكيمي فرد م.، آذر گشب ا.ا. ، بررسي قدرت تشخيص روش مشاهده اي لاپاروسكوپي در تشخيص اندومتريوزيس، پژوهنده، جلد 12, شماره 4 -  مهر- آبان 1386

7-  ژام ه. ، بلوری ن. ، جعفری م. ، رخشان ا. ، راعی م.ر. ، مرادی ا. ، بررسی ایمونواکتیویتی برای مارکرهای سلولی CD15و CD30در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین کلاسیک، مجله پژوهش در پزشکی ، دوره 34 ،شماره 3 ، پاییز 1389 ، صفحه 187-190

8-  عرب م. ، مکتبی م. ، ژام ه. ، کیمیایی پ. ، دولو ش. ، تاثير افزودن اندازه گيريCA125 سرمي به سونوگرافي در افزايش دقت تشخيص بدخيمي قبل از جراحي در بيماران توده تخمداني ، مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيهمدان دورههجدهم،شماره4،زمستان1390،شمارهمسلسل62 ، صفحه 37-40

 

 

مقالات در كنگره هاي داخلي

1-    جولايي ا. ، ژام ه. ، تظاهرات غير معمول اندومتريوز . سومين كنگره سراسري و بازآموزي زنان و زايمان ، 1376

2-   ژام ه. ، زاده مدرس ش. ، استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم جهت تشخيص پروتئين اوري قابل توجه در بيماران پره اكلامپسي ، همايش ساليانه آسيب شناسي ايران ، 1383

3-   ژام ه. ، تربتي پ. ، بررسي انطباقي نتايج هيستوپاتولوژي پاپ اسميرهاي با گزارش ASCUSدر مراكز مختلف دولتي و خصوصي در شهر تهران در طي سالهاي 81-79  ، همايش ساليانه آسيب شناسي ايران ، 1383

4-   ژام ه. ، تربتي پ. ، بررسي قدرت تشخيص سيتولوژي در كيست هاي تخمداني ، همايش ساليانه آسيب شناسي ايران  ، 1383

5-    مرادي ا. ، تاج الديني آ. ، ژام ه. ، زالي ع. ، شيرواني م. ، نيك زاد ن. ، مدني م.

ارزيابي ده ساله مننژيوم در بيمارستان شهداي تجريش، كنگره سرطانهاي سيستم عصبي مركزي –دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي –مركز تحقيقات سرطان –3-1 دي ماه 1385

6-    سمناني و. ، جمالي م. ، ژام ه. ، وحيدي ش. ،

همانژيوپري سايتوماي مننژ ، كنگره سرطانهاي سيستم عصبي مركزي –دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي –مركز تحقيقات سرطان –3-1 دي ماه 1385

7-    ژام ه. ، مرادي ا. ، تاج الديني آ. ، وحيدي ش. ،

مشاوره حين جراحي (Frozen section )در كانسرهاي ژنيكولوژيك، كنگره سرطان هاي زنان - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - مركز تحقيقات سرطان –15-13  بهمن  ماه 1385

8-    مرادی ا.، سمنانی و.، تاج الدینی آ.، ژام ه.، وحیدی ش.،

گزارش استاندارد سرطان مهاجم پستان در نمونه های ساب توتال، توتال، مدیفاید رادیکال و رادیکال ماستکتومی، کنگره سرطان پستان - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي –مركز تحقيقات سرطان –6-4 اسفند ماه 1385

9-    وحیدی ش.، ژام ه.، غفاری ن.،

بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سیتولوژی تماسی حین عمل با نتایج فروزن سکشن در ضایعات تیروئید در بیمارستان لقمان حکیم طی سال های 1382-1379، نهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و سومین همایش انجمن سرطان ایران –مرکز همایش های بین المللی امام خمینی (ره) (بیمارستان امام) –18-16 آبان ماه 1386

 

مقالات در مجلات خارجي :

1-      Salehpour S. MD, Zham H. MD, Taheri Panah R. MD,

Laparascopic aspiration of ovarian cysts , MedicalJournal of the Iranian Hospital . vol 4 , No 2 , January 2002 -Dubai, 42-44 .

2-      Mohammadi Torbati P., M.D, Zham H., MD, Epithelioid type of paratesticular leiomyosancoma: A case report and literature review, Urology Journal, summer 2004, Volume 1, Number 3, page: 215-217.

3-      Zadehmodarres Sh. , Razzaghi M. R. , Habibi Gh. , Najmi Z. , ZhamH. , Mosaff N. , Kaboosi M.

Random urine protein to creatinine ratio as a diagnostic method of significant proteinuria in pre – eclampsia

Australian and New Zealand Journal of obstetrics and gynecology 2006; 46: 501-504

4-      Masoumeh Simbar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Zeinab Hashemi, Hanieh Zham, Ian S Fraser

A comparative study of Cyclofem and depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) effects on endometrial vasculature.

J Fam Plann Reprod Health Care 2007: 33(4)

5-      A. Moradi, V. Semnani, H. Djam, A. Tajodini, A.R. Zali, K. Ghaemi, N. Nikzad, M. Madani-Civi

Pathodiagnostic parameters for meningioma grading, journal of clinical neuroscience 15 (2008) 1370-1375

6-      Rakhshan A., Zham H., Kazempour M.,

Accuracy of frozen section diagnosis in ovarian masses: experience at a tertiary oncology center, Arch Gynecol Obstet. Vol 280, Issue 2(2009), page: 223-228.

7-      AA Mehrabian, F Esna-Ashari, H Zham, M Hadizadeh, M Bohlooli, M Khayamzadeh, ME Akbari

Gastric cancer prevalence, according to survival data in Iran (National study-2007), Iranian J Publ Health, Vol. 39, No.3, 2010, pp. 27-31

8-      Khayamzadeh M, Khayamzadeh M, Tadayon N, Salmanian R, Zham H, Razzaghi Z, Akbari ME. Survival of thyroid cancer and social determinants in iran, 2001-2005. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(1):95-8.

 

طرح هاي تحقيقاتي :

 

1-  مجريان ، رستمي  ن . ، ژام ه . ، رجوي ژ . بررسي اثر بتادين در پيشگيري از كونژكتيويت نوزادان . سازمان اعتبار دهنده : دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . محل اجرا : بيمارستان مهديه . تاريخ شروع : 1376 ، تاريخ خاتمه : 1376 .

2-  مجريان : حيدري ك . ، بيات م . ، ژام ه .  مطالعه بافت شناسي آثار تابش ليزر كم توان هليوم نئون بر التيام نقص استخوان جزئي استخوان تي بياي خرگوش . سازمان اعتبار دهنده : جهاد دانشگاه علوم پزشكي ايران . محل اجرا: آزمايشگاه تحقيقاتي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي ايران . تاريخ شروع : 1377 ، تاريخ خاتمه : 1378 .

3-  مجريان : رستمي ن .، همکاران طرح: افجه ا. ، شرفي ا . ، ژام ه.، محرابي ي.،  ارزيابي و پيش بيني شدت زردي نوزادان با تعيين بيلي روبين در 24 ساعت اول تولد . سازمان اعتبار دهنده : دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، محل اجرا : بيمارستان مهديه ، تاريخ شروع : 1378 ، تاريخ خاتمه : 1378

4-  مجريان : ژام ه. ، كاظمي اقدم  م .  بررسي رابطه كوريوآمنيونيت ساب كلينيكال با زايمانهاي پره ترم ( مرتبط با مركز تحقيقات بيولوژي سلولي ملكولي ) . سازمان اعتبار دهنده : معاونت پژوهشي د ع پ شهيد بهشتي . تاريخ شروع : 1382

5-    مجريان طرح : كيميائي پ. ، كلانتري م. ، همكاران طرح : ژام ه. ، گچكار ل.

بررسي قدرت تشخيصي سونوهيستروگرافي واژينال در تعيين پاتولوژيهاي حفره رحمي ، پائيز 1378

6-    مجری طرح : ژام ه. ، همکار طرح : صولت ف. ،

بررسی فراوانی ایمونوریاکتیویتی برای CD30و CD15در سلول های ریداشترنبرگ در هوچکین کلاسیک در بیمارستان های شهداء و پارس طی سال های 1387-1384 .

 

پايان نامه تحقيقاتي :

1-  استاد راهنما : ژام ه . بررسي  توده ها و كيستهاي تخمدان از نظر تنوع و توزيع سني در طي سالهاي 75-1373 در بيمارستان مهديه ، 1375 .

2-  استاد راهنما : ژام ه . مطالعه نتايج كالبد شكافي نوزادان در بخش آسيب شناسي بيمارستان مهديه از سال 1373 لغايت 1376 .

3-  استاد راهنما : بيات م. ، اساتيد مشاور حسيني ا.  ، ژام ه. ،  بررسي مورفولوژي كمي آثار تابش ليزر كم توان هليوم نئون بر التيام نقص جزيي استخوان تي بياي خرگوش .

4-  استاد راهنما : صالحپور س. ، استاد مشاور : ژام ه. ، مقايسه بيوپسي آندومتر بوسيله پايپل با ديلاتاسيون كورتاژ معمول در كشف پاتولوژي هاي حفره رحمي ، در ييمارستان مهديه ،  79-1378 .

5-    استاد راهنما : ژام ه. ، اساتيد مشاور : رخشان م. ، وحيدي ش. ، بررسي شيوع هيپرپلازي آندومتر در كورتاژهاي تشخيصي زنان با خونريزي غير طبيعي رحمي در سال هاي 77-1373 در بيمارستان مهديه.

6-  استاد راهنما : ژام ه. ، بررسي قدرت تشخيص سيتولوژي در كيست هاي تخمداني در 80 بيمار زن مراجعه كننده به بيمارستان مهديه .

7-  استاد راهنما : ژام ه. بررسي انطباقي نتايج هيستولوژي پاپ اسميرهاي با گزارش ASCUSدر مراكز مختلف دولتي و خصوصي در شهر تهران در طي سالهاي 81-80-79

8-    استاد راهنما : زاده مدرس ش. ، اساتيد  مشاور : ژام ه. ، مصفا ن.  ، استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين راندوم ادراري جهت تشخيص پروتئين اوري قابل توجه در زنان پره اكلامپسي در طي سالهاي 83-1382

9-  استاد راهنما: ژام ه. استاد مشاور: زاده مدرس ش.، بررسی رابطه کوريو آمنيونيت ساب کلينيكال  با زايمان  پره ترم به روش هيستولوژيک در بيمارستان  مهديه .سال 84-83.

10-     استاد راهنما: محمدی تربتی پ. اساتید مشاور: مصفا ن.، ژام ه.، بررسی رابطه بین مارکر ای کادرین با وضعیت درگیری عقده های لنفاوی در کارسینوم مهاجم پستان.

11-           استاد راهنما: مرادی ا. ، اساتید مشاور: تاج الدینی آ. ، ژام ه. ، بررسی همانژیوبلاستم های سیستم

اعصاب مرکزی.

12-           استاد راهنما: وحیدی ش. ، استاد مشاور: ژام ه. ، بررسی علل آلوپسی سیکاتریسیل بر اساس بیوپسی

پوست در بیمارستان شهداء تجریش طی سال های 1385-1383.

13-           استاد راهنما: مرادی ا. ، تاج الدینی آ. ، ژام ه. ، بررسی همانژیوبلاستوم های سیستم اعصاب مرکزی   

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.