چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي >  رزمه اعضای هیئت علمی > دکتر پیمان محمدی تربتی 
 
 

پیمان تربتی

دانشیار پاتولوژی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی لبافی نژاد

بخش پاتولوژی و آزمایشگاه

خیابان پاسداران بوستان نهم

22549421

ptorbati@sbmu.ac.ir

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

-  Working in the field of uropathology since 2000

-  Working in the field of nephropathology since 2004

-  Autopsy of more than 1200 deceased as research assistant, 1993-1995, Iranian   legal medicine organization

-  Consultant pathologist of reference health laboratory, ministry of health

-  Working in the field of statistical quality control since 2000

-  Medical director of labbafinezhad outpatient laboratory

-  Consultant pathologist of Iranian association of pathologists

-  Working in the field of clinical pathology since 1999, Labbafinezhad medical center

 

Field of interest:

1.Nephropathology

2.Uropathology

3.Pathology of soft tissue

3.Statistical Quality control

4.Microbiology

5.Clinical biochemistry

6.Blood banking & transfusion

7.Quality management system in lab medicine

 

پایان نامه ها:

------------

1-صحه گذاری متد آزمون بر بالین گلوکومتریک به روش شش سیگما

2-بررسی ارتباط بین مارکر Eکادهرین با وضعیت درگیری عقده های لنفاوی در کانسر مهاجم پستان

3- مقایسه نتایج سطح خونی هموگلوبین A2به روش کروماتوگرافی تعویض کاتیونی Hb Gold   با روشمرجع میکروکروماتوگرافی

4- مقایسه نتایج سطح سرمی LDLکلسترول به روش آنزیماتیک با روش محاسباتی فریدوالد

5- بررسی مقایسه ای غلظت استروژن سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز

6-بررسی هیستولوژیک تومورهای بدخیم کلیه حد  فاصل سالهای 74 الی 80 مرکز پزشکی لبافی نژاد

7-بررسی مقایسه ای غلظت کلسی تونین سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز

8-بررسی کریستالوری در بیماران سنگ ساز راجعه و افراد غیر سنگ ساز

9-بررسی شیوع عفونت های ناشی از باکتریهای انتروباکتریاسه مقاوم به بتالاکتاماز وسیع الطیف

10.بررسیایمنوفنوتیپBasal- TypeدرکنسرهایپستانTriple – Negativeدرنمونههایچندبیمارستانشهرتهراندرفاصلهسالهای90 86

11.ارتباطژنوتیپC677TMTHFR باکارسینومپروستاتدرمردانمراجعهکنندهبهبیمارستانلبافینژاددرسالهای89-1385

12.افتراقایمونوهیستوشیمیاییکارسینومهایتمایزنیافتهپروستاتواوروتلیالبااستفادهازپانلآنتیبادیهایthrombomodulin  ،PAPو  PSAدربیمارانمراجعهکنندهبهبیمارستانلبافینژاددرسالهای89 86

13.افتراقایمونوهیستوشیمیاییکارسینومهایتمایزنیافتهپروستاتواوروتلیالبااستفادهازپانلآنتیبادیهایHMWCK & PAP , PSA،دربیمارانمراجعهکنندهبهبیمارستانلبافینژاددرسالهای89 86

14.افتراق ایمونوهیستو شیمیایی کارسینوم های تمایز نیافته پروستات و اوروتلیال با استفاده از پانل آنتی بادی های thrombomodulin & PAP , PSA، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سالهای 89 –88

 

تالیفات:

*کنترل کیفیت در آزمایشگاههای بالینی ، تالیف ، بیست فصل و 534 صفحه ، پاییز 1386

* روش های آزمایشگاهی در تشخیص عفونت های بیمارستانی ، تالیف مشترک ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت ودرمان،1384

*مجموعه ای از مستندات مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ، تالیف مشترک ، 1388 ، به سفارش انجمن پاتولوژیست های ایران

* مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی،  تالیف مشترک ، 1392 ، به سفارش انجمن پاتولوژیست های ایران

* آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی ، صحه گذاری روشها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی ،تالیف مشترک ، 1393 ، به سفارش انجمن پاتولوژیست های ایران

 

 

 

طرحهای تحقیقاتی:

 

به عنوان مجری:

1. Correlation of telomerase length shortening with promoter methylation profile of p16/Rb and p53/p21 pathways in breast cancer

Grant support: Swiss national science foundation

 

2. High-throughput hacking of the methylation patterns in breast cancer by In vitro transcription and thymidine-specific cleavage mass array on MALDI-TOF silico-chip

                        Grant support: Swiss national science foundation

 

3.Familial defective apolipoprotein B100:frequency of R3500Q mutation of apolipoprotein B gene in Iranian hypercholestrolemic patients

Grant support: Pasteur Institue of Iran

 

4- مقایسه نتایج سطح خونی هموگلوبین A2به روش کروماتوگرافی تعویض کاتیونی Hb Gold   با روشمرجع میکروکروماتوگرافی ، دانشکده پزشکی- معاونت پژوهشی

5- مقایسه نتایج سطح سرمی LDLکلسترول به روش آنزیماتیک با روش محاسباتی فریدوالد  ،  دانشکده پزشکی- معاونت پژوهشی

6- بررسی مقایسه ای غلظت استروژن سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز ، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

7- بررسی مقایسه ای غلظت کلسی تونین سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز ،مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

8- بررسی کریستالوری در بیماران سنگ ساز راجعه و افراد غیر سنگ ساز ، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

9- بررسی ارتباط بین مارکر Eکادهرین با وضعیت درگیری عقده های لنفاوی در کانسر مهاجم پستان ، مرکز تحقیقات آزمایشگاههای رفرانس

 -10بررسي ارتباط ژنوتايپ C677Tدر ژن MTHFRبا سرطان پروستات در 70 مرد ايراني مراجعه كننده به بيمارستان لبافي‌نژاد

مقالات اوریجینال :

1. Correlation of telomerase length shortening with promoter methylation profile

 of p16/Rb and p53/p21 pathways in breast cancer, Modern pathology , under publish, Accepted on 14th Dec 2009 , Manuscript no: MP-2009-0534-R

2. High-throughput hacking of the methylation patterns in breast cancer by In vitro transcription and thymidine-specific cleavage mass array on MALDI-TOF silico-chip, Molecular cancer research, Vol. 6, No 11, November 2008

3. Familial defective apolipoprotein B100: frequency of R3500Q mutation of apolipoprotein B gene in Iranian hypercholestrolemic patients, Acta medica Iranica , Vol. 43,No. 3 , 2005

4. Using temperature gradient against the time in polyacrylamide gel electrophoresis may eliminate the need for stacking gels , Iranian journal of pathology, Vol. 4, No. 4 , Fall 2009

5. Remodeling of average of patients QC method to maximize lengths of analytical runs in regional reference laboratories , Iranian journal of pathology, Vol. 3,No.3, Summer 2008

6.Anderogen receptor analysis in relation to estrogen and progesterone receptors as well as histological grade for ductal carcinoma In situ of the breast , Iranian journal of pathology , Vol.1, No. 4, Fall 2006

7. Mohammad-Reza Soleimani, MD1; Bahram Einollahi, MD;7.Mohammad-Ali Javadi Peyman Torbati MD; Mohammad-Reza Jafarinasab, MD

Farid Karimian, MDMohammad Zare, MD; Ali Sharifi, MD

; Mehran Nikkhoo, M

Anterior chamber contamination at the conclusion of phacoemulsification, Iranian journal of ophthalmic research, Vol. 2, No. 1, 2007

8. بررسی قدرت سیتوکراتین 18 سرمی در تشخیص کارسینوم اورورتلیال ، مجله پژوهنده ، سال دوازدهم ، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 86

9. مقایسه نتایج سطح خونی هموگلوبین A2به روش کروماتوگرافی تعویض کاتیونی Hb Gold   با روش مرجع میکروکروماتوگرافی ، مجله پژوهنده ، سال دوازدهم ، شماره 4 ، مهر و آبان 86

10- مقایسه نتایج سطح سرمی LDLکلسترول به روش آنزیماتیک با روش محاسباتی فریدوالد  ،  مجله پژوهنده ، سال دهم ، شماره 43 ، فروردین و اردیبهشت 84

11. تاثیر متقابل غلظت های مختلف سدیم سیترات و حداقل حجم نمونه بر نتایج ازمون های انعقادی ، مجله دانشکده پزشکی قزوین ، فصلنامه شماره 31 ، تابستان 1383

 

12.Shakhssalim N, Roohi Gilani K, Parvin M, Mohammadi Torbati P, Kashi AH, Azadvari M, Golestan B, Basiri A. An assessment of parathyroid hormone, calcitonin, 1,25 (OH)(2) vitamin D3, estradiol and testosterone in men with active calcium stone disease and evaluation of its biochemical risk factors.Urol Res 2010; May 19. [Epub ahead of print]

 

13.Bagheri A, MD*; Tavakoli M, MD; Mirdehghan M, MD; Torbati P, MD; Yaseri M, PhD Anterior Segment Ischemia Secondary to Disinsertionof Extraocular

Muscle in an Animal Model , Bina J Ophthalmol 2012; 18 (1): 3-12

 

14. Mahmoud Parvin,Nasser Shakhssalim,Abbas Basiri,Amir Hossein Miladipour,Banafsheh Golestan,Peyman Mohammadi Torbati,Mohaddeseh Azadvari,Sanaz Eftekhari The Most Important Metabolic Risk Factors in

Recurrent Urinary Stone Formers Urology Journal,Vol 8;No 2,Spring 2011

 

15.Robab Anbiaee , Khosrow Mojir Sheibani , Peyman Torbati, Hanieh Jaam Abnormal Expression of E-Cadherin in Gastric Adenocarcinoma, and ItsCorrelation With Tumor Histopathology and Helicobacter Pylori Infection  Iran Red Crescent Med J. 2013;15(3)

 

16.Peyman Mohammadi Torbati, Focal segmental glomerulosclerosis; collapsing variant, J Nephropathology. 2012; 1(2): 87-90

 

17. F. Foroughi1, P.M. Torbati, N. Shakhs-Salim, A. Ahmadvand  Comparative assessment of calcium to creatinine , oxalate to creatinine , and citrate to creatinine ratios in random morning urine samples of recurrent urinary stone formers and their controls; a case-control study , Clin Chem Lab Med 2011; 49, Special Suppl, pp S1 – S874, May 2011

 

18.Pezhman Fard-Esfahani, Peyman Mohammadi Torbati,Zahra Hashemi

, Shima Fayaz, and Majid Golkar Analysis of Relation between C677T Genotype in MTHFR Geneand Prostatic Cancer in Iranian Males Acta Medica Iranica, 2012; 50(10): 657-663.

 

19. Shima Fayaz1, Maryam Karimmirza2, Shokoofeh Tanhaei2, Mozhde Fathi2, Peyman Mohammadi Torbati3, Pezhman Fard-Esfahani1*Increased Risk of Differentiated Thyroid Carcinoma with Combined Effects of Homologous Recombination Repair Gene Polymorphisms in an Iranian Population

 Asian Pac J Cancer Prev, 14 (11), 6727-6731

 

20. Shima Fayaz1, Pezhman Fard-Esfahani1*, Peyman Mohammadi Torbati2

 Lack of CHEK2 Gene Mutations in Differentiated Thyroid Carcinoma Patients using High Resolution Melting Analysis Asian Pac J Cancer Prev, 15 (12), 5019-5022

21. Peyman M Torbati Globally sclerotic glomeruli in IgA nephropathy patients.Journal of Renal Injury PreventionJ Ren Inj Prev. 2012; 1(1): 7-8.

مقالات مروری:

12. Malignant mesothelioma of the spermatic cord; A case report & review of the literature, Urology Journal ,Vol. 2,No. 2,Spring 2005

13. Epithelioid leiomyosarcoma

 Editorial board membership in:

Iranian Journal of Pathology (IJP)

Journal of  Nephropathology

Journal of  Renal  Injury Prevention

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.